Изх. № 22-272-06.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.11.2019
ДО: ЛЮБОМИР ПЕТРОВ СОКОЛОВ ДО: МАРИН СТРАТИЕВ БАКАЛОВ ДО: СТАНКА ТОДОРОВА ЧЕПАНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 18 а, ал. 10 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 09-37881-09.05.2019 г. в СГКК Бургас, за отстраняване на ЯФГ за с. Ново Паничарево, община Приморско, на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-6004-10.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 52129.2.22; 52129.2.570; 52129.2.579; 52129.2.601; 52129.4.32; 52129.4.41; 52129.4.107; 52129.4.139; 52129.4.438; 52129.5.4; 52129.8.595; 52129.9.67; 52129.9.149; 52129.9.587; 52129.10.68; 52129.10.154; 52129.10.162; 52129.10.474; 52129.10.475; 52129.10.476; 52129.11.12; 52129.11.69; 52129.11.590; 52129.12.13; 52129.13.174; 52129.14.481;... по КККР на с. Ново Паничарево, община Приморско, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Документите са налични за връчване в офиса на СГКК Бургас.

С изтичане на 7-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас / публикуването му в електронната страница на АГКК се считате за уведомени за издадения административен акт Заповед № 18-6004-10.06.2019 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас.

На основание чл.18 а, ал.10 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

                                                НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                            ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 07.11.2019 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 15.11.2019 г.