Изх. № 22-188-15.09.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
01.10.2020
До: 
ЕЙЧ ЕНД ЕЙЧ ЕООД
Публикация на: 
Бургас

            На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-202135-21.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7412-11.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Твърдица, община Бургас, за обект на кадастъра с идентификатор 72151.501.311, 72151.501.312, 72151.501.318, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право. 

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7412-11.08.2020 г. на началника на СГКК - Бургас и скицата – проект към нея, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

 

            Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 16.09.2020 г.

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                       ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА