Изх. № 22-124-20.05.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
05.06.2020
До: 
ВАЛЯ НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА МАРИЙКА ХАРАЛАМПИЕВА ИВАНОВА БИНЬО ДИМОВ КОЛЕВ ДИМО ВЪТЕВ ВЪТЕВ
Документи: 
Документи: 
Публикация на: 
Бургас

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 07-14468-15.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2126-26.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Винарско, община Камено и с. Караново, община Айтос, за отстраняване на ЯФГ поради констатирано застъпване на землищните граници, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право. 

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2126-26.02.2020 г. на началника на СГКК - Бургас и скицата – проект към нея, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

 

            Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 21.05.2020 г.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                   ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА