Изх. № 22-120-20.05.2020 г. Дo:

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
06.06.2020
До: 
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
Документи: 
Публикация на: 
Бургас

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-504864-07.11.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание                 чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  с административен акт № 20-18484-09.03.2020 г. на Началника на СГКК Бургас е прекратено административното производство по преписка вх. № 01-504864-07.11.2019 г. на СГКК Бургас за изменение на КККР, засягащо имот с идентификатор 81178.7.136 по кадастралната карта на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с административен акт № 20-18484-09.03.2020 г. на Началника на СГКК Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт. 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 22.05.2020 г.

 

 

 

 

                                   НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                               ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА