Изх. № 20-76252-05.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
До: ЕТ "ДИНЕВ - ДИНЬО МОНЕВ" Чрез Динъо Монев Динев гр. Ямбол, ул. „Бъкстон“ № 2
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

О Т К А З

за

изменение на  кадастралната  карта и кадастрални регистри на гр. Ямбол

по Заявление с вх. № 01-300797-08.07.2019 г.

 

Със Заявление  вх. № 01-300797-08.07.2019г. от ЕТ "ДИНЕВ - ДИНЬО МОНЕВ", придружено с проект за изменение, изработен от „ГЕОМЕТЪР - ЯМБОЛ” ЕООД, вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № РД-15-30/22.05.2006г. на ИД на АГКК , е поискано изменение на КККР за отстраняване на непълноти и грешки  в поземлен имот с идентификатор 87374.510.135, находящ се в гр. Ямбол, бул. “Европа” № 22, по чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР. Изменението представлява нанасяне на сграда с проектен идентификатор 87374.510.135.7, с площ 24 кв.м., която не съществува в КККР на гр.Ямбол.

СГКК - Ямбол изпълни задължението си и на основание чл. 26, ал.1 от АПК, във вр. с  чл. 34, ал. 3 от АПК с уведомление изх.№ 24-19029-11.07.2019г.  уведоми заинтересованите лица по см. на §1 т. 13 от ДР на ЗКИР /записани в КРНИ като собственици и носители на вещни права/: ''ХИТ'' ЕООД, "ДИКС 2001" ЕООД, "ДЕНИЗ 89" ЕООД, „АРГОС 2006” ЕООД, "ВАНИНА ЕКСПОРТ" АД,  ОБЩИНА ЯМБОЛ, „СПАРУМ" ЕООД и  "СТОМИД " ЕООД.

В отговор на уведомлението, в СГКК – Ямбол се получиха следните  възражения срещу поисканото изменение:

              - Възражение  с вх.№ 05-11162-29.07.2019г. от "СТОМИД " ЕООД, чрез управителя Ваня Стоянова Димитрова и „АРГОС 2006” ЕООД, чрез управителя Ваня Стоянова Димитрова, с което  тези заинтересовани лица изразяват категорично несъгласие срещу исканото изменение. Във възражението се твърди, че завителят не е собственик на земята, съответно не може да придобие собствеността върху сградата. Представеното удостоверение за търпомст не е влязло в сила, тъй като е подадена жалба срещу него. Освен това търговското предприятие на  ЕТ "ДИНЕВ - ДИНЬО МОНЕВ" е продадено преди десет години на „Еврокам” ЕООД, поради което едноличният търговец е престанал да бъде собственик на земя. Поради това заявлението е подадено от лице, което не е собственик. Също така удостоверението за търпим строеж касае единствено 10 кв.м., а цялата сграда е с площ  от 25 кв.м. , поради това не е възможможно да се отграничи тази част, която предствалява търпим строеж. Молбата е, да не се уважава искането на заявителя.

            - Възражение  с вх.№ 02-835-19.07.2019г. от "ДЕНИЗ 89" ЕООД, чрез управителя Пламен Петров, с което това заинтересовано лице изразява ясно несъгласие срещу исканото изменение. Във възражението се твърди, че на място сградата е с много по-голяма площ от посочената в удостоверението за търпим строеж, издадено от община Ямбол. Също така се посочва, че собствеността на сградата не е изключителна собственост на ЕТ "ДИНЕВ - ДИНЬО МОНЕВ" , а е съсобствена. Твърди се, че търговското предприятие на  ЕТ "ДИНЕВ - ДИНЬО МОНЕВ" е продадено преди повече от десет години на „Еворкам” ЕООД, поради това заявлението следвало да се подаде от представител на това дружествто, а не от ЕТ "ДИНЕВ - ДИНЬО МОНЕВ".

             - Възражение  с вх.№ 05-11268-30.07.2019г. от „ХИТ” ЕООД, чрез управителя ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ, с което това заинтересовано лице изразява категорично несъгласие срещу исканото изменение. Във възражението се твърди, че сградата представлява незаконен строеж, който не може да бъде узаконен. Същата е построена в имот, в който съсобственици са няколко юридически лица, включително заинтересованото лице. Собствениците не са учредявали право на строеж за тази сграда, нито са давали по някакъв начин съгласие за изграждането й. Следователно същата не е собственост на заявителя, а на всички собственици на ПИ. В преписката няма данни заявителят да е придобил правото на собственост върху тази сграда, поради което не следва да се уважава искането му за вписването му като собственик. Молбата е, да се откаже исканото изменение на КККР на гр. Ямбол.

 

            На основание чл.34, ал.3 от АПК с уведомление Изх. № 24-21618-06.08.2019г., СГКК – Ямбол предостави възможност на заявителя да изрази становище по предявените искания и възражения, направени в посочените по-горе възражения. Отговор от страна на заявителя не постъпи в законоустановения срок.

Съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР, КККР се изменят при установяване на непълноти или грешки. Непълонотите и грешките се отстраняват по реда на  чл.54 ЗКИР.  Съгласно разпоредбата на пар.1, т.13 от ДР на ЗКИР, заинтересувани лица по чл.54, ал.1 ЗКИР са собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението. От данните по преписката обаче не се установява заявителят да е собственик или носител на друго вещно право на сградата, която той иска да се нанесе в КККР. Представеното Удостоверение за търпимост № ТС-0014/03.07.2019г. на Община Ямбол не представлява документ за собственост, а освен това то касае само част от проектната сграда, с площ 25 кв.м. а именно: 10 кв.м. Посоченото не е достатъчно да се приеме.

Не се установява и че заявителят има права върху ПИ 87374.510.135, върху който е построена тази сграда, въпреки че е записан като съсобственик в КРНИ. В тази връзка не е представен нито един документ. При  направена справка в Търговския регистър се установява и правилността на твърденията на заинтересованите лица относно обстоятелството за прехвърляне на търговското предприетие на заявителя ЕТ "ДИНЕВ - ДИНЬО МОНЕВ" с правоприемник "ЕВРОКАМ" ЕООД, вписано на 08.01.2009г. При прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ"ДИНЕВ - ДИНЬО МОНЕВ", правоприемникът придобива всички имуществени права, които прехвърлителя притежава към датата на прехвърлянето, следователно заявителят се е разпоредил  с вещните права, които евентуално е притежавал,както върху ПИ 87374.510.135, така и върху сградата.

С оглед изложеното липсата на право на собственост или на друго вещно право обуславя и липсата на положителна процесуална предпоставка за допускане на исканото изменение на одобрените КККР.

 

Дори и да се приеме, че заявителят притежава права върху сградата и е заинтересовано лице, което има право да иска изменение на КККР, налице е друго основание за постановяване на настоящия отказ.

СГКК може да откаже отстраняване на непълнота и грешка  при условията  чл.72 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., т.е. когато отстраняването є е свързано със спор за материално право или когато от събраните документи в административното производство не е възможно еднозначно да се определи местоположението и границите или очертанията на имотите - предмет на проекта.

Съгласно чл.54, ал.2 от ЗКИР, когато непълнотата и грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред. Съгласно чл.70, ал.4 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Началникът на службата по геодезия, картография и кадастър издава отказ за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при установяване на спор за материално право въз основа на представени или събрани в производството писмени доказателства за местоположението и границите или очертанията на имотите - предмет на проекта.

От наличните по преписката данни, доказателства и възраженията на представителите на заинтересованите лица "ДЕНИЗ 89" ЕООД, „ХИТ” ЕООД, "СТОМИД " ЕООД,  „АРГОС 2006” ЕООД в настоящия случай явно е налице спор за материално право. Всички заинтересовани лица  изразяват категорично ясно несъгласие по исканото изменение, което мотивират във възраженията си. В случая се констатира конкуренция на права относно  сградата, тъй като всички заинтересовани лица твърдят, че заявителят не е собственик или е налице съсобственост. Поради това претендираната непълнота и грешка следва да се отстрани в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти въз основа на скица-проект след решаване на спора по съдебен ред, т.е. едва след приключване на отделно исково производство с влязло в сила решение между страните, имащо сила на пресъдено нещо за тях, в което да бъде установено собствеността върху сградата.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 54, ал.2, във вр. ал.1 от ЗКИР и  чл.70, ал.4 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,

ОТКАЗВАМ извършване на изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър в поземлен имот с идентификатор 87374.510.135, по Заявление с вх. № 01-300797-08.07.2019г.  за отстраняване на непълноти и грешки  в поземлен имот с идентификатор 87374.510.135, находящ се в гр. Ямбол, бул. “Европа” № 22, представляващо нанасяне на сграда с проектен идентификатор 87374.510.135.7.

 

Отказът се състави в два екземпляра - за заявителя и за досието на имота в СГКК - Ямбол.

Отказът подлежи на обжалване по реда на чл.145 от АПК пред Административен съд - Ямбол в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 

 

            Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:06.11.2019г.

            Дата на сваляне на таблото:21.11.2019г.