Изх.№ 24-21417-05.08.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.09.2019
Силвия Кирилова Брънкина
Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, със Заповед № 18-6662-25.06.2019 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр.Бойчиновци, EKATTE 05236, общ.Бойчиновци, одобрени със заповед № РД-18-562/25.10.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК,

 

за поземлен имот с идентификатор 05236.911.10,

с административен адрес: гр.Бойчиновци, местност „Скръчо”,

за поземлен имот с идентификатор 05236.911.80,

с административен адрес: гр.Бойчиновци, местност „Скръчо”,

за поземлен имот с идентификатор 05236.911.91,

с административен адрес: гр.Бойчиновци, местност „Шумака”,

за поземлен имот с идентификатор 05236.911.250,

с административен адрес: гр.Бойчиновци, местност „Скръчо”,

за поземлен имот с идентификатор 05236.911.260,

с административен адрес: гр.Бойчиновци, местност „Скръчо”,

за поземлен имот с идентификатор 05236.911.270,

с административен адрес: гр.Бойчиновци, местност „Скръчо”,

за поземлен имот с идентификатор 05236.911.280 (за който в КРНИ като един от собствениците е записана Митра Савова Коларова, чийто наследник сте Вие),

с административен адрес: гр.Бойчиновци, местност „Скръчо”,

 

състоящо се в отстраняване на ЯФГ– нанасяне на съществуващ път в землището на гр.Бойчиновци, въз основа на проект за изменение на КККР, изработен от лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра.  

 

Заличен обект от КККР:

поземлен имот с идентификатор 05236.911.280: площ: 4000 кв. м., начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МИТРА САВОВА КОЛАРОВА  и  "ТБМ 2000" ЕООД;

 

Нанасяне на нов обект в КККР:

поземлен имот с идентификатор 05236.911.556: площ: 3919 кв. м., начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МИТРА САВОВА КОЛАРОВА  и  "ТБМ 2000" ЕООД.

 

Съгласно становище на Областна дирекция „Земеделие“ Монтана, обективирано в писмо с изх.№ РД-1711-1 от 13.06.2019 г., площта за обезщетение за този имот е   81 кв.м.

 

           Заповедта е на разположение на заинтересованите лица в Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.

 

           Съгласно чл.53б, ал.7 от Закона за кадастъра и имотния регистър заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Монтана, пред Административен съд Монтана, чрез Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.

 

 

Дата на залепване на таблото: 09.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 24.09.2019 г.

 

 

 

                                                                            Началник служба: …………………….

                                                                                                / инж.К.Гълчанова /