Уведомления

 • Изх. № 24-11489-26.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.06.2020
  До: 
  ОБЩИНА ХИТРИНО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ШУМЕН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ «ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН» АВТОМАГИСТРАЛИ «ЧЕРНО МОРЕ» АД Собствениците на поземлен имот с идентификатор 67238.64.1, по КК на с. Сливак
  Документи: 
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-43355-27.01.2020 г., СГКК-гр. Шумен, започва производство по изменение на КККР, относно поземлени имоти с идентификатори 67283.64.128, 67283.64.1, 67283.64.151, 67283.52.14, 67283.53.125 и 67283.64.60 по КК на с. Сливак, общ. Хитрино, за които вие се явявате заинтересовано лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗКИР.

 • Изх. № 24-11493-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  МАКРЕНА ЛЮБЕНОВА ДЖАДЖЕВА ГАБРИЕЛА КОСТАДИНОВА ДЖАДЖЕВА МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДЖАДЖЕВА ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ДЖАДЖЕВ ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА КОЧЕВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 70, ал. 5 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., Ви уведомявам, че е издадена заповед № 17-3-03.01.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ръждак, общ. Петрич по заявление рег. № 01-409784-11.09.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР. 

 • Изх. № 24-11492-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  САЙМЪН ЕДУЪРД ГРЕГЪРИ
  Публикация на: 
  Благоевград

   

 • Изх. № 24-11494-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  ГЕОРГИ ЗАПРЕНОВ МЕШКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 70, ал. 5 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., Ви уведомявам, че е издадена заповед № 17-12-15.01.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич по заявление рег. № 01-223806-22.05.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР. 

 • Изх. № 24-11491-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  СВЕТОСЛАВ ВАСКОВ ТУПАРОВ АНГЕЛ ВАСКОВ ТУПАРОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал.

 • Изх. № 24-11490-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.06.2020
  До: 
  ИВАНКА ВЕЛЕВА ГИНЕВА ЛИЛЯНА ЯНЕВА ВАСИЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Любка Янева заявление с рег. № 01-482452-05.12.2018г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-1979-03.01.2019г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Дебрене, общ. Сандански, одобрени със Заповед РД-18-109/15.01.2018г. на ИД на АГКК.

 • Изходящ № 24-11511-26.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  До: н-ци на МАРИЯ ЯНЧЕВА МАДЖУРОВА ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ МАДЖУРОВ гр. Елхово
  Публикация на: 
  Ямбол

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 • Изходящ № 24-11543-26.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.06.2020
  До: 
  До: н-ци на ДИМИТЪР СЛАВОВ СТОЯНОВ КРАСИ ДИМИТРОВ ПАСКОВА с. Веселиново, общ Тунджа, област Ямбол
  Документи: 
  Публикация на: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-150497-03.04.2020 г. от СИЛВИЯ ДИМИТРОВА СЛАВОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр.