Изх.№ 22-123-20.05.2020 г. Дo:

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
05.06.2020
До: 
ФАНКА ВАНГЕЛОВА МИЦКАНОВА
Документи: 
Документи: 
Документи: 
Публикация на: 
Бургас

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-15476-16.01.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е постановен отказ изх. № 17-74-19.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас, община Бургас, за поземлен имот с идентификатор 07079.823.184, 07079.823.185, 07079.823.186, 07079.823.187, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право. 

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със отказ изх. № 17-74-19.03.2020 г. на началника на СГКК - Бургас и скицата – проект към нея, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

 

            Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 21.05.2020 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА