Премини към основното съдържание

рег. № 09-22048-09.02.2021 г

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
"СПЕНДЛОВ КОНЪЛИ"ООД
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам ПОВТОРНО, че по повод постъпило заявление рег. № 09-22048-09.02.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1583-09.02.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВИДИН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Жеглица, състоящо се в отстраняване на несъответствия в контактна зона при създаване на кадастрална карта на урбанизирана територия на с. Жеглица.

Изменението засяга имоти с идентификатори 29043.95.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1583-09.02.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ВИДИН и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-1583-09.02.2021 г. и скица проект № 15-128784-09.02.2021 г.
        НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВИДИН: ….…………………
/ инж. Владимир Гергов /

Дата на поставяне на таблото:23.02.2021г.
Дата на сваляне от таблото:10.03.2021г.
Длъжностно лице:Красимир Ванков
 

slogan bg