Премини към основното съдържание

рег. № 01-509635-02.11.2020 г.,

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ АФЕНЛИЕВ
жк. „НАДЕЖДА“, бл. 152, вх. В, ет. 2, ап. 66
гр. СОФИЯ, п.к. 1000
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-509635-02.11.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12264-14.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПАЗАРДЖИК, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ракитово за поземлен имот с идентификатор 62004.5.320, поземлен имот с идентификатор 62004.5.321, състоящо се в корекция границата между имоти 62004.5.321 и 62004.5.320 съгласно оцифрена извадка на имота от регулационния план на гр. Ракитово, документ за собственост и проект от правоспособно лице по ЗКИР. След корекцията площта на имот 62004.5.320 се увеличава. За имоти  62004.5.320 и 62004.5.321  се явявате заинтересовани лица.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК – Пазарджик и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-12264-14.12.2020г. на Началника на СГКК  Пазарджик.

Дата на поставяне на таблото: 06.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото: 21.01.2021г.    

    Началник на СГКК – гр. ПАЗАРДЖИК:………........................
          / инж. Ангел Юруков /

slogan bg