Премини към основното съдържание

рег. № 01-471198-13.10.2020 г

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ГРИГОРОВА гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков“, №55А ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ гр. Варна, ж.к. „Владислав Врненчик“ 401, вх.12, ет.9, ап.214 РОЗА СЛАВЧЕВА ЯНАКИЕВА гр. Габрово, бул. „Трети март“ 47 вх.Г, ет.4, ап.11 ПЕТЯ ИВАНОВА РАДЕВСКА гр. Благоевград, ж.к. „Запад“, бл.40, ет.1, ап.2 ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЕНЧЕВА гр. Мездра, ул. „св. Патриарх Евтимий“, №29, вх.А, ет.3, ап.7
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам ПОВТОРНО, че по повод постъпило заявление рег. № 01-471198-13.10.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-192-06.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВИДИН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Грамада за поземлен имот с идентификатор 17645.501.644, поземлен имот с идентификатор 17645.501.656,  сграда с идентификатор 17645.501.644.1, сграда с идентификатор 17645.501.644.2, сграда с идентификатор 17645.501.644.3, състоящо се в Отстраняване на непълнота или грешка в имотна граница между ПИ с идентификатор 17645.501.644 и ПИ с идентификатор 17645.501.656.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 17645.501.644, поземлен имот с идентификатор 17645.501.656, сграда с идентификатор 17645.501.644.1, сграда с идентификатор 17645.501.644.2, сграда с идентификатор 17645.501.644.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-192-06.01.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ВИДИН и скицата – проект към нея.

В 14-срок срок, считано от датата на залепване на настоящето уведомление на таблото в приемната на СГКК-Видин, находяща се на адрес гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 71, ет.1; на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/  София, с адрес: www.cadastre.bg се предоставя възможност за запознаване с издадената заповед .

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВИДИН: ….…………………
/ инж. Владимир Гергов /

Дата на поставяне на таблото:23.02.2021г.
Дата на сваляне от таблото:10.03.2021г.
Длъжностно лице:Красимир Ванков

slogan bg