Премини към основното съдържание

рег. № 01-321633-23.07.2020 г

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО: САБРИ РАСИМОВ КАРОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-321633-23.07.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9043-28.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на р-н Долни Воден за поземлен имот с идентификатор 99088.503.295, сграда с идентификатор 99088.503.295.2, сграда с идентификатор 99088.503.295.3, сграда с идентификатор 99088.503.295.4, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 99088.503.295.4.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 99088.503.295.4.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 99088.503.295.4.3, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 99088.503.295.4.4, сграда с идентификатор 99088.503.295.5, сграда с идентификатор 99088.503.295.6, сграда с идентификатор 99088.503.295.7, сграда с идентификатор 99088.503.295.8, сграда с идентификатор 99088.503.295.9, сграда с идентификатор 99088.503.295.10, състоящо се в делба на ПИ.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 99088.503.295, сграда с идентификатор 99088.503.295.2, сграда с идентификатор 99088.503.295.3, сграда с идентификатор 99088.503.295.4, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 99088.503.295.4.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 99088.503.295.4.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 99088.503.295.4.3, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 99088.503.295.4.4, сграда с идентификатор 99088.503.295.5, сграда с идентификатор 99088.503.295.6, сграда с идентификатор 99088.503.295.7, сграда с идентификатор 99088.503.295.8, сграда с идентификатор 99088.503.295.9, сграда с идентификатор 99088.503.295.10, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9043-28.09.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-9043-28.09.2020 г. и скица проект № 15-883856-28.09.2020 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………
                                                                     / инж. Никола Бадев /

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 19.11.2020г.
Дата на сваляне от таблото: 04.12.2020г.
 

slogan bg