Премини към основното съдържание

№ 94-302/02.09.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО ИНЖ. ГЕНО ИВАНОВ Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК”, БЛ. 132, ВХ. 2, П.К. 32 ГР. БУРГАС, 8000 geno.geodezist@gmail.com НА № 94-302/02.09.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, 

Във връзка с Ваше заявление, вх. 94-302/02.09.2020 г. и представените с него документи, след извършена проверка, както и на основание чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, Ви уведомявам, че не са налице основания за вписването Ви в Регистъра на правоспособните лица, поради липса на изискуемия двугодишен стаж в областта на кадастъра.
Съгласно § 1, ал. 1  и § 2 от същата Наредба, за стаж в областта на кадастъра се зачита времето, през което лицето е извършвало дейности по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри; изработването на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти; проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри; проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, както и извършването на свързаните с тях геодезически измервания; дейностите по създаване на специализирани карти и регистри; изготвяне на експертизи и становища по въпроси в областта на кадастъра, в качеството им на вещи лица пред съда.
Видно от представеното копие на трудова книжка, Вашият трудов стаж, след датата на дипломирането Ви (Протокол на Държавната изпитна комисия № 8 от 02.07.2018 г.) е придобит в дружество „В и К инфраструктурно проектиране“ ЕООД. Установено е, че дружеството не фигурира в Регистъра на правоспособните лица и след направена справка в Търговския регистър в предмета на дейността на същото не фигурира дейност „кадастър“. 
В приложената от Вас трудова автобиография сте изброил дейности свързани с работа по кадастралната карта и кадастралните регистри. За да докажете изискуемия 2 / две / годишен стаж в областта на кадастъра след датата на дипломиране, следва да изпратите копия от договорите и протоколи за посочените от Вас дейности.
Допълнителните документи, в съответствие с § 1, ал. 2 от Наредба № 3, които доказват наличие на стаж в областта на кадастъра, за период обхващащ най-малко две години, съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1, „б” от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) се представят в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо.
В случай, че това не бъде изпълнено, ще да Ви бъде постановен отказ за вписване в Регистъра на правоспособните лица, съгласно чл. 18, ал. 3 от ЗКИР.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

slogan bg