Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9379-01.04.2021

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ВАЛЕРИ ЮЛИЯНОВ ТРИФОНОВ ЙОТО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ АВГУСТИН ИВАНОВ СТОЯНОВ
Подразделения

На основание чл. 54, ал. 4  от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление 01-28583-21.01.2021 г. подадено от „КЕДЪР 92“ ЕООД и на основание чл. 54, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри представляващо нанасяне на два броя нови имоти и  верните граници и местоположение на съществуващия поземлен имот с идентификатор 62579.505.106 с адрес: гр. (с.) Рибарица, ул. Г. С. Бенковски № 364, община Тетевен, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-1 / 12.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
           С  изменението се нанасят верните граници и местоположение на поземлен имот с идентификатор 62579.505.106 с адрес: гр. (с.) Рибарица, ул. Г. С. Бенковски № 364, община Тетевен, област Ловеч.
    В кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) съществуващият поземлен имот е записан на Валери Юлианов Трифонов, Йото Василев Николов, Августин Иванов Стоянов и „КЕДЪР 92“ ЕООД.
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………
/ инж. Михаил Киров /
Дата на поставяне на таблото: 01.04.2021 г.
Дата на сваляне от  таблото: 16.04.2021  г.
Длъжностно лице: инж. Васил Кръстев
 

slogan bg