Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9312-01.04.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
Дo: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР До: СИДП „ДП ШУМЕН“ До: ТП „ДГС – Нови пазар“ До: „БЕРГЕР“ ЕООД До: СЕЛИМ ХАМДИ СЕЛИМ До: ДИМО ВЕЛЧЕВ ДИМОВ До: ЕТ“ВИНЧ-ВАСВИ ХАСАНОВ“ До: БИРСЕН ВАСВИЕВА КАСИМОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 и ал.10 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-588105-17.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3638-01.04.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Преселка за поземлен имот с идентификатор 58205.36.96 – Язовир като изменението засяга поземлени имоти с идентификатори 58205.30.2, 58205.30.27, 58205.30.29, 58205.30.57, 58205.30.341, 58205.30.344, 58205.36.19, 58205.30.1, 58205.30.28, 58205.36.370, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-3638-01.04.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН и скицата – проект към нея.

Приложение: 
1.    Заповед № 18-3638-01.04.2021 г. 
2.    Скица проект № 15-344396-01.04.2021 г.

    за Н-к СГКК – Шумен :…........…………………
/инж. M. Mиланов – Заповед 
№ 18-3571/31.03.2021г./
 

slogan bg