Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9272-01.04.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ПЕТЪР ПЕТРОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-24334-19.01.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2665-08.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Велико Търново, състоящо се в нанасяне на поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Велико Търново, м. ,,Козлуджа‘‘.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 10447.520.4000, поземлен имот с идентификатор 10447.520.43, поземлен имот с идентификатор 10447.520.44, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Велико Търново и на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2665-08.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-2665-08.03.2021 г.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 01.04.2021 г. 

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………
    / инж. Иван Анастасов /
 

slogan bg