Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9250-31.03.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
Дo: ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА До: ИЛИЯН КИРИЛОВ ЯНКОВ До: ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ До: Собствениците и/или носителите на други вещни права на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.682.142.1, находящи се в гр.Шумен, кв. Дивдядово, ул.”Тодор Петков” №7
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 и ал.10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-116605-04.03.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3619-31.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен за сграда с идентификатор 83510.682.142.1, състоящо се в НАНАСЯНЕ на схеми на самостоятелните обекти с идентификатор 83510.682.142.1.1, 83510.682.142.1.2, 83510.682.142.1.3, за което в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право и се явявате заинтересовано лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗКИР. 

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-3619-31.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-3619-31.03.2021 г.

    за Н-к СГКК – Шумен :…........…………………
/инж. M. Mиланов – Заповед 
№ 18-3571/31.03.2021г./
 

slogan bg