Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9237-31.03.2021

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДОНКА БАНЧЕВА МИХАЙЛОВА МАРИЯ ДОБРЕВА СЕМОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1750 ГР. СОФИЯ, П.К. 1700
Подразделения

На основание чл. 54, ал. 4  от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление 01-530408-12.11.2020 г. подадено от Донка Банчева Михайлова  и на основание чл. 54, ал. 1 във връзка с ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър е  издадена Заповед № 18-2359-26.02.2021 на Началник на СГКК град Ловеч за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри представляващо нанасяне на два нови имота попадащи изцяло в недвижим поземлен имот с идентификатор 43325.500.772 с адрес: гр. (с.) Лесидрен, ул. Стара планина, община Угърчин, област Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-29 / 01.04.20098 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
           С  изменението се нанасят верните граници и местоположение на два нови имота попадащи изцяло в недвижим поземлен имот с идентификатор 43325.500.772 с адрес: гр. (с.) Лесидрен, ул. Стара планина, община Угърчин, област Ловеч.
    В кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) съществуващият поземлен имот е записан на ДОНКА БАНЧЕВА ВЪЛЧЕВА.
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………
/ инж. Михаил Киров /
 

slogan bg