Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-9019-30.03.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
До: ИВАНКА АТАНАСОВА ГАНЕВА ул.Дунав №2, ет.11, ап.57 гр. Пазарджик, п.к. 4400
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-168208-29.03.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3526-30.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПАЗАРДЖИК, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пазарджик за сграда с идентификатор 55155.502.134.1, сграда с идентификатор 55155.502.134.3, сграда с идентификатор 55155.502.134.4, състоящо се в делба на сграда с идентификатор 55155.502.134.1.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК – Пазарджик и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-3526-30.03.2021г. на Началника на СГКК  Пазарджик.

Дата на поставяне на таблото: 02.04.2021г.

Дата на сваляне от таблото: 17.04.2021г.

                                                    
                                                НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПАЗАРДЖИК:…………………
                                                                                                                  / инж. Ангел Юруков /
 

slogan bg