Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-8842-29.03.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ВИОЛЕТА АНДРЕЕВА ПИРОНКОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-496290-26.10.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2094-22.02.2021 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив, състоящо се в отразяване на самостоятелни обекти в сграда с проектни идентификатори 56784.531.227.1.1 и 56784.531.227.1.2 на първо и второ ниво и коригиране на собствеността и етажността в сграда с идентификатор 56784.531.227.1.
Изменението засяга сграда с идентификатор 56784.531.227.1 и самостоятелни обекти в сграда с проектни идентификатори 56784.531.227.1.1 и 56784.531.227.1.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2094-22.02.2021 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив и издадената скица-проект към нея.

Приложение: 
1.    Заповед № 18-2094-22.02.2021 г.

    Началник на СГКК – гр. Пловдив:…………………
    / инж. Никола Бадев /
Дата на поставяне на таблото: 30.03.2021 г.
Дата на сваляне от таблото: 07.04.2021 г.
 

slogan bg