Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-8721-26.03.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ДО: РАЙКО МИНКОВ ГЪЛЪБОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-102462-24.02.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3405-26.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЕРНИК, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Перник за поземлени имоти с идентификатори 55871.502.241, 55871.502.270 и 55871.502.272, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право. В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-3405-26.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ПЕРНИК и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-3405-26.03.2021 г. и скица проект № 15-320503-26.03.2021 г.

Дата на залепване: 31.03.2021 г.
Дата на сваляне: 08.04.2021 г.
С уважение,
инж. М. МИНТОВА
                                                                                         Началник на СГКК – гр. ПЕРНИК
 

slogan bg