Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-8526-24.03.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
До: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОСТОВ До: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ До: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОСТОВ До: РОСИЦА ГЕОРГИЕВА РАВЕНСКА До: ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛАЙ КОСТОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТЪР КОСТОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТО КОСТОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАВЕНСКА,
УВАЖАЕМИ ИНЖ. ЧИМЕВ,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-128383-10.03.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3348-24.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЮСТЕНДИЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Бистрица за поземлен имот с идентификатор 04220.55.298, сграда с идентификатор 04220.55.298.3, сграда с идентификатор 04220.55.299.1, поземлен имот с идентификатор 04220.55.449, сграда с идентификатор 04220.55.298.4, състоящо се в отстраняване на грешка в одобрена кадастрална карта.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 04220.55.298, сграда с идентификатор 04220.55.298.3, сграда с идентификатор 04220.55.299.1, поземлен имот с идентификатор 04220.55.449, сграда с идентификатор 04220.55.298.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-3348-24.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-3348-24.03.2021 г. и скица проект № 15-260743-12.03.2021 г.

ИНЖ. АНТОН МЛАДЕНОВ
Началник на Службата по геодезия, 
картография и кадастър  КЮСТЕНДИЛ
Изготвил: инж. Ралица Лефтерова – гл. експ. СПК
 

slogan bg