Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-842-11.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО Г-Н АЛИ МУСТАФОВ ДЕЛИАЛИЕВ гр. Хасково, ул. Персенк №7 ДО Г-Н МИТКО СТОЯНОВ АНДРЕЕВ гр. Хасково, ул. Прохлада (Червено знаме) №10
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕЛИАЛИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДРЕЕВ,
На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-487917-20.10.2020 г. от г-жа Румяна Любенова Башева, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12130-10.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Смолян, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Вълчан дол. Изменението представлява отстраняване на явна фактическа грешка с отразяване на неотразен поземлен имот, жилищна сграда и селскостопанска сграда с идентификатори 12526.1.310, 12526.1.310.1 и 12526.1.310.2, като останалата част получава нов идентификатор 12526.1.309, в рамките на поземлне имот с идентификатор 12526.1.107, съгласно проект, изготвен от правоспособно лице по кадастър.
Съгласно чл.53б, ал.7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр.Смолян, чрез СГКК – Смолян.

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:                                                          
    ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:11.01.2021 г.
 

slogan bg