Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-78-04.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: Керим Салим Исмаил До: Рая Валериева Роева До: Светла Емилова Станкова-Колева
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-537977-17.11.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-43-04.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Нови пазар за сграда с идентификатор 52009.501.1182.4 построена в ПИ с идентификатор 52009.501.1182, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-43-04.01.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН и скицата – проект към нея.

Приложение: 
•    Заповед № 18-43-04.01.2021 г. 
•    Скица проект № 15-1722-04.01.2021 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………
    / инж. С. Василев /
 

slogan bg