Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-7764-17.03.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
Наследници на ДЕНКО ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-133840-12.03.2021 г. в СГКК - Пловдив, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е приключило производството по изменение на кадастралния регистър, засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 36498.504.2625.1.1, 36498.504.2625.1.2, 36498.504.2625.1.9 и 36498.504.2625.1.14, по кадастралната карта на гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив.
Съгласно приложените към заявлението документи за собственост и Удостоверение от правоспособно лице по ЗКИР е извършена корекция в собствеността в посочените по-горе недвижими имоти.

Началник на СГКК – гр. Пловдив:…………………
/инж. Никола Бадев/
Дата на поставяне на таблото: 30.03.2021 г.
Дата на сваляне от таблото: 07.04.2021 г.
 

slogan bg