Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-731-08.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО ПАНАЙОТ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ ДО ПЕТКО НИКИТОВ АНГЕЛОВ ДО ТАТЯНА КОЛЬОВА ГЕОРГИЕВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-462269-07.10.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11854-02.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - СОФИЙСКА ОБЛАСТ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ботевград за сграда с идентификатор 05815.305.341.1, състоящо се в отразяване на самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор 05815.305.341.1.1 в съответствие с документи, удостоверяващи правото на собственост, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от поставянето му на таблото в СГКК-Софийска област и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-11854-02.12.2020 г. на началника на СГКК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-11854-02.12.2020 г. и схема проект 

Дата на поставяне на таблото и 
публикуване на електронната страница на АГКК: 11.01.2021 г.

Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:………………… ……
                   / инж. Светломира Славова /
 

slogan bg