Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-710-08.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ИВИЧКА ГЕОРГИЕВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-312121-15.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12374-16.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Леденик, състоящо се в отстраняване на явна фактическа грешка в землището на с. Леденик.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 43253.341.213, поземлен имот с идентификатор 43253.341.347, поземлен имот с идентификатор 43253.341.389, поземлен имот с идентификатор 43253.341.1, сграда с идентификатор 43253.341.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Велико Търново и на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър,  Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12374-16.12.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-12374-16.12.2020 г. 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.01.2021 г.

    
    
и.д. НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО: ….…………………
   / инж. Нели Отчева / 
      /Заповед № 18-13077-12.12.2019 г./
 

slogan bg