Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-6547-05.03.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
СПАС НИКОЛОВ СПАСОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-38514-26.01.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2627-05.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПАЗАРДЖИК, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Звъничево за поземлен имот с идентификатор 30572.501.372, сграда с идентификатор 30572.501.372.2, поземлен имот с идентификатор 30572.501.372, сграда с идентификатор 30572.501.372.2, състоящо се в коригиране контура на сграда с идентификатор 30572.501.372.2, както и регистрация на представен документ за собственост в имота за ½ ид.ч. на Спас Николов Спасов.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 30572.501.372, сграда с идентификатор 30572.501.372.2, поземлен имот с идентификатор 30572.501.372, сграда с идентификатор 30572.501.372.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2627-05.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ПАЗАРДЖИК и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-2627-05.03.2021 г. и скица проект № 15-233680-05.03.2021 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПАЗАРДЖИК:…………………
    / инж. Ангел Юруков /
 

slogan bg