Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-6464-01.04.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ДО ЦВЕТАНА КОНСТАНТИНОВА СТАМАТОВА УЛ. „ГЕН. ЛЕОНОВ“, БЛ. 60, ВХ. Г, АП. 104, ГР. ВРАЦА, ОБЛ. ВРАЦА
Подразделения

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАМАТОВА,
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-75409-11.02.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2595-05.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВРАЦА, състоящо се в отстраняване на непълноти и грешки засягащи схеми на самостоятелени обекти в сграда с идентификатори 12259.1019.203.1.1 и 12259.1019.203.1.2 по КККР на гр. Враца. 
Изменението засяга схеми на самостоятелени обекти в сграда с идентификатори 12259.1019.203.1.1 и 12259.1019.203.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2595-05.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ВРАЦА и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-2595-05.03.2021 г. и схеми - проект № 15-231549/ 05.03.2021 г. и № 15-231447/ 05.03.2021 г.
    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВРАЦА:…………………
    / инж. Диана Начева /
 

slogan bg