Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-6464-01.04.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ДО ПЛАМЕН ПАВЛОВ СТАМАТОВ УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, БЛ. 35, ВХ. А, АП. 3, ГР. ВРАЦА, ОБЛ. ВРАЦА
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАМАТОВ,
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-75409-11.02.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2595-05.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВРАЦА, състоящо се в отстраняване на непълноти и грешки засягащи схеми на самостоятелени обекти в сграда с идентификатори 12259.1019.203.1.1 и 12259.1019.203.1.2 по КККР на гр. Враца. 
Изменението засяга схеми на самостоятелени обекти в сграда с идентификатори 12259.1019.203.1.1 и 12259.1019.203.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2595-05.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ВРАЦА и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-2595-05.03.2021 г. и схеми - проект № 15-231549/ 05.03.2021 г. и № 15-231447/ 05.03.2021 г.
    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВРАЦА:…………………
    / инж. Диана Начева /
 

slogan bg