Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-6346-04.03.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ОБЩИНА СЛИВЕН КЕРАНКА СЛАВОВА АНГЕЛОВА МИЛЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ СЛАВКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ ИРИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА ЦОНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА АНДОН АНДОНОВ СЛАВОВ СТАНИСЛАВ КОЛЕВ СТОЯНОВ ЖИВКО КОЛЕВ СТОЯНОВ ПЕТЪР АНДОНОВ СЛАВОВ ЙОРДАНКА АНДОНОВА СЛАВОВА ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА КОЙЧЕВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-25054-20.01.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2543-04.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Гавраилово за поземлен имот с идентификатор 14275.501.70, поземлен имот с идентификатор 14275.501.620, поземлен имот с идентификатор 14275.501.620, състоящо се в оцифряване на регулация.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 14275.501.70, поземлен имот с идентификатор 14275.501.620, поземлен имот с идентификатор 14275.501.620, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2543-04.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-2543-04.03.2021 г. и скица проект № 15-227209-04.03.2021 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
    / инж.Теодора Балулова /
 

slogan bg