Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-6335-04.03.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ "УСПЕХ - ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ВЪЖАРОВ ХРАБЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЖАРОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-32506-22.01.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2539-04.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.522.21, сграда с идентификатор 67338.522.21.1, поземлен имот с идентификатор 67338.522.306, сграда с идентификатор 67338.522.306.1, състоящо се в оцифряване на регулация.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 67338.522.21, сграда с идентификатор 67338.522.21.1, поземлен имот с идентификатор 67338.522.306, сграда с идентификатор 67338.522.306.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2539-04.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-2539-04.03.2021 г. и скица проект № 15-226961-04.03.2021 г.                                                                НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
    / инж.Теодора Балулова /
 

slogan bg