Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9432-02.04.2021

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
До: НЕЛИ ИВАНОВА ПАСКАЛЕВА п.к. 8800 гр. СЛИВЕН кв. БЪЛГАРКА №34 вх. Б ет.3 ап.8
Подразделения

             В изпълнение на чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., чл. 61, ал. 1 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и чл. 53, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. № 09-154528/30.12.2020г. по писмо с изх.№ 2801-28561/29.12.2020г. от Община Ямбол, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, СГКК гр. Ямбол извършва изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.551.76 с адрес: гр. Ямбол, ул.„Чумерна “ № 8
             Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованите лица с уведомления на основание чл.26, ал.1 от АПК    с изходящ №24-575/07.01.2021г. и изх.№24-3023-01.02.2021г. С изх.№ 24-5818/26.02.2020г., уведомлението  се постави на таблото в СГКК - Ямбол и се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
             В законоустановения срок няма постъпили възражения от заинтересованите лица.        
      С друг вид документ 05-2297-17.02.2021 г. от Тодор Николов Камбуров  е предоставен нотариален акт № 90 том XVIII вх. р.5618 дело 6235 от 04.12.1997 издаден от Ямболски районен съд за  вписване   отстъпено право на строеж.           
      С оглед гореизложеното СГКК гр. Ямбол извършва :
      - вписване на Община Ямбол като собственик в имота с нов документ-АЧОС № 52, вх. рег. № 7374, том 25 от 18.12.2020г. вписан в СВ гр.Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол. 
      -  вписване  в имота с  право на строеж – Владка Станева Начева с нотариален акт № 90 том XVIII вх. р.5618 дело 6235 от 04.12.1997. 
       - заличаване в КРНИ  като собственик в ПИ 87374.551.76 - Владка Станева Начева.
             Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от   АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол. 
             Актуализация на КККР относно имот с идентификатор: 87374.551.76 ще се извърши след влизане в сила на изменението. 
               
                                                                                   
                                                                                Началник на СГКК - Ямбол:  ..................... 
                                                                                                                                   /инж. Р. Христова/         
 

slogan bg