Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-573-07.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ЗДРАВКОВА ЧИТАКОВА – ТОЛСУЗОВА гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе №4И ет.2 ап.2 Г-Н ЮЛИАН СРЕБРОВ БУКОВ гр. София, ж.к. Хаджи Димитър №104, вх.А, ет.6, ап.9
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-479947-16.10.2020 г. от г-н Данчо Стефанов Читаков, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12131-10.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Смолян, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Златоград. Изменението представлява отстраняване на явна фактическа грешка с нанасяне на неотразен поземлен имот и жилищна сграда с идентификатори 31111.8.131 и 31111.8.131.1, в рамките на поземлен имот с идентификаттор 31111.8.5, като останалата част получава нов идентификатор 31111.8.130, съгласно проект, изготвен от правоспособно лице по кадастър.
Съгласно чл.53б, ал.7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр.Смолян, чрез СГКК – Смолян.

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:                                                          
    ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:07.01.2021 г. 
 

slogan bg