Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-5325-23.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО Г-Н ЯНКО МИЛКОВ ИВАНОВ ДО Г-ЖА ГИНКА ХАРИЕВА ИВАНОВА ДО Г-Н ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ИВАНОВ
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
На основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-495434-23.10.2020 г. от от г-н Альоша Емилов Пунев и г-н Денчо Христов Първанов, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-729-20.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Смолян, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Златоград, касаещо нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 31111.35.783 и 31111.35.784, в рамките на поземлен имот с идентификатор 31111.35.505, както и промяна в границата с поземлен имот с идентификатор 31111.35.504.
Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян.
 НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:                                                                                                                             ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:23.02.2021 г. 
 

slogan bg