Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-5261-22.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО „ЕВРОСТРОЙ СТАНДАРТ“ ЕООД
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 и чл.18а, т.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-46316-28.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-772-21.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - СОФИЙСКА ОБЛАСТ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Равно поле за поземлени имоти с идентификатор 61248.196.16 и 61248.196.364, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-772-21.01.2021 г. на началника на СГКК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-772-21.01.2021 г. и скица проект № 15-135978-11.02.2020 г.
Дата на поставяне на таблото: 23.02.2021 г.

Дата на сваляне от таблото: 10.03.2021 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:…………………
    / инж.Светломира Славова /
 

slogan bg