Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-5245-22.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТОЯНОВ гр. Стара Загора, До: ПЕТЯ ГЕНЧЕВА СТОЯНОВА гр. Стара Загора,
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-588303-17.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-942-26.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.540.30, сграда с идентификатор 87374.540.30.1, състоящо се в коригиране контура на сграда с идентификатор 87374.540.30.1 и нанасяне на два самостоятелни обекта на ет.1 и ет.2.
Изменението засяга гореописаните имоти, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-942-26.01.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ЯМБОЛ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-942-26.01.2021 г. и скица проект № 15-66996-26.01.2021 г.

ЯЗ    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………
    / инж. Р. Христова /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 23.02.2021г.
Дата на сваляне от таблото: 09.03.2021 г.
 

slogan bg