Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-5229-22.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
. До САША ВЕНКОВА МОЛЛОВА СТАНКА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА ИВАН ВЕЛИЧКОВ АТАНАСОВ ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ЗОЯ ЯНКОВА МАРИНОВА АНИЧКА ГАЛИНОВА СТОЯНОВА НЕДЯЛКО ВЕЛИЧКОВ АТАНАСОВ ФЕВЗИЕ МЕТКОВА АМИШ
Подразделения

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме повторно, че по повод постъпило възражение рег. № 05-8310-20.07.2020 г. от Община Плевен, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-728-20.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Плевен, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Буковлък за поземлен имот с идентификатор 06999.501.85, поземлен имот с идентификатор 06999.501.86, поземлен имот с идентификатор 06999.501.87, поземлен имот с идентификатор 06999.501.88, поземлен имот с идентификатор 06999.501.89, поземлен имот с идентификатор 06999.501.90, поземлен имот с идентификатор 06999.501.91, поземлен имот с идентификатор 06999.501.92, поземлен имот с идентификатор 06999.501.93, поземлен имот с идентификатор 06999.501.94, поземлен имот с идентификатор 06999.501.95, поземлен имот с идентификатор 06999.501.96, поземлен имот с идентификатор 06999.501.769, поземлен имот с идентификатор 06999.501.771, поземлен имот с идентификатор 06999.501.773, поземлен имот с идентификатор 06999.501.778, поземлен имот с идентификатор 06999.501.855.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със заповед № 18-728-20.01.2021 г. на началника на СГКК – гр. Плевен и скицата-проект към нея.

Приложение: Копие от заповед № 18-728-20.01.2021 г. и скица проект № 15-42802-20.01.2021 г.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 22.02.2021 г.

    
Началник на СГКК – гр. Плевен: ….…………………
/инж. Боряна Иванова/
 

slogan bg