Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-5202-22.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ФИКРИЯ МУСТАФА ТАХИР
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-47743-29.01.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2077-22.02.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Нови пазар.
Изменението засяга сграда с идентификатор 52009.501.164.3, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2077-22.02.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-2077-22.02.2021 г. 

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………
    / инж. С. Василев /
 

slogan bg