Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-5020-19.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 40909.1102.101.1 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Георги Сава Раковски" № 28, блок СМК ДО: ГАЛИНА ПЕТРОВА РОМАНСКА във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.3, жилище - апартамент № 3 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, бул. България № 7, вх. А, ет. 4, ап. 11 ДО: ГЕОРГИ АРГИРОВ СИРАКОВ във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.8, жилище - апартамент № 8 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Георги Сава Раковски" № 28, блок СМК, ет. 3, ап. 8 ДО: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГОЧЕВ във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.11, жилище - апартамент № 11 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Георги Сава Раковски" № 28, блок СМК, ап. 11 ДО: БИРОЛ ДУРАЛИ МУСТАФА във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.12, жилище - апартамент № 12 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Георги Сава Раковски" № 28, блок СМК, ап. 12 ДО: ДОБРИНКА МАРИНОВА БОРИСОВА – наследник и собственик във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.15, жилище - апартамент № 15 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Георги Сава Раковски" № 28, блок СМК, ет. 5, ап. 15 ДО: БОРИС МАРИНОВ БОРИСОВ – Наследници във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.15, жилище - апартамент № 15 1. МАРИН БОРИСОВ БОРИСОВ Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Георги Сава Раковски" № 28, блок СМК, ет. 5, ап. 15 2. ВЛАДИМИР БОРИСОВ БОРИСОВ Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Васил Априлов" № 6Б, вх. А, ет. 3, ап. 11 ДО: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ВАНЧЕВ във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.20, жилище - апартамент № 20 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Георги Сава Раковски" № 28, блок СМК, ет. 6, ап. 20 ДО: ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЧИЧКОВ във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.21, жилище - апартамент № 21 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Георги Сава Раковски" № 28, блок СМК, ап. 21 ДО: ЮКСЕЛ ЮСУФ МЕХМЕД във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.24, жилище - апартамент № 24 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" № 19, вх. Д, ет. 7, ап. 89 ДО: САБИХА МАХМУД МЕХМЕД във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.24, жилище - апартамент № 24 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" № 19, вх. Д, ет. 7, ап. 89 ДО: СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.25, жилище - апартамент № 25 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Георги Сава Раковски" № 28, блок СМК, ап. 25 ДО: СТОЯНКА ИВАНОВА ГОНДЕВА - Наследници във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.26, жилище - апартамент № 26 1. НИКОЛИНА КИРИЛОВА ЗГУРОВА Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Георги Сава Раковски" № 28, блок СМК, ет. 8, ап. 26 ДО: АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.27, жилище - апартамент № 27 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Георги Сава Раковски" № 28, блок СМК, ап. 27 ДО: УЛВИЕ ДУРАЛИ ГЮЛЕСТАН във връзка със засегнат самостоятелен обект с идентификатор 40909.102.101.1.28, жилище - апартамент № 28 Адрес: Област Кърджали, община Момчилград, гр. Момчилград, ул. "Гюмюрджинска" № 35
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 09-150914-16.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1995-19.02.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЪРДЖАЛИ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Кърджали за самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 40909.102.101.1, състоящо се в отстраняване на непълнота и грешка в КККР, състояща се в коригиране местоположението и очертанията на обособени самостоятелни обекти на собственост в сграда с идентификатор 40909.102.101.1, съгласно документи за собственост и извършен оглед на място. Данните за собствениците и документите от които черпят правата си не се променят от изменението.

Изменението засяга самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 40909.102.101.1.3, 40909.102.101.1.4, 40909.102.101.1.7, 40909.102.101.1.8, 40909.102.101.1.11, 40909.102.101.1.12, 40909.102.101.1.15, 40909.102.101.1.16, 40909.102.101.1.19, 40909.102.101.1.20, 40909.102.101.1.21, 40909.102.101.1.22, 40909.102.101.1.23, 40909.102.101.1.24, 40909.102.101.1.25, 40909.102.101.1.26, 40909.102.101.1.27, 40909.102.101.1.28, 40909.102.101.1.3, 40909.102.101.1.8, 40909.102.101.1.15, 40909.102.101.1.20, 40909.102.101.1.24, 40909.102.101.1.26, 40909.102.101.1.28, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1995-19.02.2021 г. на началника на СГКК - ГР. КЪРДЖАЛИ и схема – проект на етажите към нея.

Приложение: Заповед № 18-1995-19.02.2021 г. и схема – проект на етажите.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ:…………………
    / инж. Саша Зафирова /
 

slogan bg