Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-4853-17.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До:МЕХМЕД ИСМАИЛ МАХРЕМ До:Собствениците и/или носителите на други вещни права на УПИ /парцел/ I-187 кв.18 по плана на с.Средня, общ. Шумен, нанесен в КК като част от поземлен имот с идентификатор 68504.110.187 и сгради в него с идентификатори 68504.110.187.2 и 68504.110.187.3
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-50660-01.02.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1939-17.02.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Средня за поземлен имот с идентификатор 68504.110.187 и сгради с идентификатори 68504.110.187.1, 68504.110.187.2, 68504.110.187.3, за което изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1939-17.02.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН и скицата – проект към нея.

Приложение: 
1.    Заповед № 18-1939-17.02.2021 г. 
2.    Скица проект № 15-167986-17.02.2021 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………
    / инж. С. Василев /

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО : 18.02.2021г.
 

slogan bg