Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-432-06.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
До Пламен Георгиев Герасимов ул. „Цар Симеон Велики“ № 116 гр. Видин 3700 До Ваньо Тодоров Витков ул. „Цар Симеон Велики“ № 116 гр. Видин 3700 До Огнян Георгиев Герасимов ул. „Цар Симеон Велики“ № 116 гр. Видин 3700 До Стойчо Тодоров Витков ул. „Цар Симеон Велики“ № 116 гр. Видин 3700
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам ПОВТОРНО, че по повод постъпило заявление рег. № 01-392135-31.08.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11671-27.11.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВИДИН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Видин за поземлен имот с идентификатор 10971.509.755, сграда с идентификатор 10971.509.755.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.755.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.755.1.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.755.1.3, сграда с идентификатор 10971.509.755.1, състоящо се в корекция и  изработване на схеми на СОС.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 10971.509.755, сграда с идентификатор 10971.509.755.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.755.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.755.1.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.755.1.3, поземлен имот с идентификатор 10971.509.755, сграда с идентификатор 10971.509.755.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-11671-27.11.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ВИДИН и скицата – проект към нея.

Дата на поставяне на таблото в СГКК Видин: 07.01.2021г
Дата на сваляне от таблото: 21.01.2021г

Изготвил: Десислава Дончева

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВИДИН:…………………
    / инж. Владимир Гергов /
 

slogan bg