Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-412-06.01.2021г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: АСКО ИЛИАНОВ РАДОЕВ гр. Ямбол
Подразделения

            В изпълнение на чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс , във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-591928-21.12.2020г. от РОДЕРИО АЙНУР АЛИЕВ чрез ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри СГКК гр. Ямбол извършва изменение на КККР на гр. Ямбол на основание чл.51, ал.1, т.1, чл.53а, т.3  от ЗКИР, засягащо поземлен имот с идентификатор 87374.528.49, находящи се в гр. Ямбол, ул. „ Сливница “ № 13-15-15А..
Изменението се състои в заличаване на сгради с идентификатори 87374.528.49.3, 87374.528.49.4, 87374.528.49.5 и 87374.528.49.6 находящи се в поземлен имот 87374.528.49, съгласно Удостоверение с изх. № 2801-26501/02.12.2020г. от Община Ямбол и собственоръчно подадено заявление, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.
Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.
Актуализацията на кадастралната карта и кадастралните регистри ще се извърши след влизане в сила на изменението.

                                                                               Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:.……………......……
ГБ/                                                                                                                                                                                           /инж. Р. Христова/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 07.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото: 22.01.2021г.
 

slogan bg