Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-32502-30.12.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
До Ваня Илиева Петкова Гр.Видин До Йордан Пламенов Георгиев Гр.Видин
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-517665-05.11.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12746-30.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВИДИН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Грамада за поземлен имот с идентификатор 17645.501.1046,  и сгради с идентификатори 17645.501.1046.1, 17645.501.1046.2, 17645.501.1046.3, 17645.501.1046.4, 17645.501.1046.5, 17645.501.1046.6, 17645.501.1046.7, състоящо се в нанасяне на имот с документ за собственост.
В 14-срок срок, считано от датата на залепване на настоящето уведомление на таблото в приемната на СГКК-Видин, находяща се на адрес гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 71, ет.1 и публикеването му на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/  София -  www.cadastre.bg се предоставя възможност за запознаване с издадената заповед .

 Н-К НА СГКК - ВИДИН:
                                                                         /инж. Вл.Гергов/
                                

Дата на поставяне на таблото: 22.02.2021г
Дата на сваляне от таблото: 08.03.2021г  

slogan bg