Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-32450-29.12.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО МИТКО ТАШЕВ ДИМИТРОВ УЛ. „ОГОСТА“ № 12 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО СУЗАНА ТАШЕВА ДИМИТРОВА УЛ. „ОГОСТА“ № 12 ГР. СТАРА ЗАГОРА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-494718-23.10.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12730-29.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СТАРА ЗАГОРА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Стара Загора.
Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: 68850.512.491, 68850.512.493, 68850.512.499, 68850.512.500, 68850.512.502, 68850.512.503, 68850.512.511, 68850.512.512, 68850.512.515, 68850.512.996, 68850.512.516, 68850.512.517, 68850.512.491, 68850.512.493, 68850.512.499, 68850.512.500, 68850.512.502, 68850.512.503, 68850.512.511, 68850.512.512, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12730-29.12.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СТАРА ЗАГОРА и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-12730-29.12.2020 г. и скица - проект № 15-1193605-29.12.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА:…………………
    / инж. Дияна Балева /

ВИ

Дата на залепване на таблото в СГКК: 06.01.2021 г.
 

slogan bg