Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-31914-18.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
СТАНИМИРА ПЕТКОВА ПРОДАНОВА-ДИМИТРОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-59974-04.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12501-18.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за сграда с идентификатор 56784.522.676.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.676.1.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.676.1.3, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.676.1.4, състоящо се в корегиране на СО.
Изменението засяга сграда с идентификатор 56784.522.676.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.676.1.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.676.1.3, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.676.1.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12501-18.12.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ .

Приложение: Заповед № 18-12501-18.12.2020 г. 
    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………
    / инж. Никола Бадев /
Дата на поставяне на таблото: 18.02.2021 г.
Дата на сваляне от таблото:     04.03.2021 г.

slogan bg