Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-31893-18.12.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО: ОСМАН АЛИЕВ РЕДЖЕБОВ ДО: ФАТМЕ ИЛИЕВА РЕДЖЕБОВА ДО: ЮСЕИН АПТУЛОВ АЛИЕВ ДО: СЕЛИМ АХМЕДОВ СЕЛИМОВ ДО: ФАТМЕ СЕЛИМОВА АХМЕДОВА ДО: КАДИР СЕЛИМОВ АХМЕДОВ ДО: АХМЕД СЕЛИМОВ АХМЕДОВ ДО: ХАБИЛ АПТУЛОВ АЛИЕВ ДО: ИСМАИЛ АПТУЛОВ АЛИЕВ ДО: ЕМИГЮЛ ИСУФОВА РЕДЖЕБОВА ДО: МУСТАФА РЕДЖЕБОВ АЛИЕВ ДО: ТЮРКЯН ДЖЕМАЛ ДЖАФЕР ДО: АЙШЕ ЕРЕДЖЕБОВА РЕДЖЕБОВА ДО: АЙШЕ ИБРИЯМОВА ЕМИНОВА ДО: АЛИ СЕЛИМОВ АЛИЕВ ДО: КЕРИМ АЛИЕВ РЕДЖЕБОВ ДО: ГЮЛТЕН НИЯЗИЕВА ИБРЯМОВА ДО: МИЙРЕМ НИЯЗИЕВА ИСМАИЛОВА
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с искане №01-507807-30.10.2020г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви учедомяваме, че със Заповед №18-10456-30.10.2020г. на Началника на СГКК гр. Сливен на основание чл.35б, ал.1, т.1 от ЗКИР е открито производтсво по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в Камбурова махала, село Стрелци, община Котел, област Сливен.
Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за определения район е фирма „Деметра“ ООД с правоспосбно лице по кадастър Валентин Вичев Янчев вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър със заповед № 072 от 17.04.2001г.
    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
    / инж.Иван Петров /
                                                                                                         Заповед 18-11951-07.12.2020

*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло:04.01.2021г
 *Дата на сваляне от табло:18.12.2021г
 

slogan bg