Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-30353-03.12.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: ВЕРГИНИЯ ПАВЛОВА ТОМОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-347153-05.08.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11889-03.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор 56784.531.1172, поземлен имот с идентификатор 56784.531.1173, поземлен имот с идентификатор 56784.531.1174, поземлен имот с идентификатор 56784.531.3162, поземлен имот с идентификатор 56784.531.4630, сграда с идентификатор 56784.531.4630.2, поземлен имот с идентификатор 56784.531.1172, поземлен имот с идентификатор 56784.531.1173, поземлен имот с идентификатор 56784.531.3162.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-11889-03.12.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-11889-03.12.2020 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………
                                                                           / инж. Никола Бадев /

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 07.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото: 21.01.2021г.
 

slogan bg