Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-28777-19.11.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА
Подразделения

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с настоящото Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-296403-10.07.2020 г., е издадено Решение за прекратяване № 18-9735-13.10.2020 г., засягащо поземлен имот с идентификатор 36837.501.428 по КККР на гр. Килифарево.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК В. Търново и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с Решение за прекратяване № 18-9735-13.10.2020 г. на началника на СГКК.

    Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 20.11.2020 г.
    Дата на сваляне от таблото и от електронната страница на АГКК: 07.12.2020 г.

    Началник на СГКК ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………
    /инж. Иван Анастасов/
 

slogan bg