Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-28736-19.11.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КРЪСТАН КИРОВ
Подразделения

           Във връзка с искане № 01-439468-25.09.2020 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със Заповед № 18-10005-25.09.2020 г. на Началника на  СГКК - Софийска област е открито   производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от един поземлени имот с площ 1253 кв.м. в землището на село Шума, община Годеч, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Краище“, одобрен със Заповед №РД-02-14-205/22.10.1991 г. на Министъра на териториалното развитие, жилищната политика и строителството, при граници и съседи: Кръстан Гьорев Киров, Милослава Димитрова Мицева, ДГС.
Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за определения район е  „Геобул“ ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР със Заповед № РД-15-29 от 01.04.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.         
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.

        Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:…………………
    / инж.Светломира Славова /    
Дата на поставяне на табло: 20.11.2020 г.
Дата на сваляне от табло:04.12.2020 г.        
 

slogan bg